Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30 m3 ngày đêm

Quang Trung cung cấp thiết bị trọn gói hệ thống.

Bể điều hòa
Bể anoxic
Bể hiếu khí MBBR
Bể lăng sinh học
Bể khử trùng
Bể chứa bùn sinh học
Bồn lọc áp lực
Song chắn rác
Bơm nước thải từ bể thu gom lên bể điều hòa
Thiết bị đo mức nước
Bơm nước thải từ bể điều hòa lên bể sinh học
Thiết bị đo mức nước
Hệ thống cung cấp khí
Máy thổi khí
Hệ thống cung cấp khí
Giá thể vi sinh dính bám dạng cầu
Bơm tuần hoàn
Thiết bị đo mức nước
Đồng hồ đo lưu lượng
Bể sinh học hiếu khí
Hệ thống điện điều khiển và hệ thống điện động lực