4 Nguyen Dinh Chieu, Dakao
Dist. 1, HCMC, Vietnam.

Upgrading SCADA system for palm oil refinery in – Sime Darby Malaysia

Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-TechDịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech