028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Nhà máy nước, trạm bơm, xử lý nước thải, nước cấp…

Quang Trung Hitech cung cấp giải pháp tự động hóa SCADA/DCS, HMI, PLC, hệ thống điều khiển cho nhà máy nước, trạm bơm, xử lý nước thải, nước cấp…

he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 Giải pháp tự động hóa

daf unit

daf unit

clarifier tank

clarifier tank

clarified water tank and mmf

clarified water tank and mmf

Mr. Trung - Quang Trung Hi-Tech

Mr. Trung – Quang Trung Hi-Tech

Mr. Lim Malaysian Expert

Mr. Lim Malaysian Expert

chemical n neutralization

chemical n neutralization