(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Hệ thống DCS SCADA

Hệ thống DCS SCADA – Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech trending Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech siemens logo1 logo logo2 section baner Coal quarry engineer James Hodgins Mining Industrial Photographer pipes-close-up night-factory nha may nha may IMG_0188 night-factory industrial-park-near-sunset-7-nr khu cong nghiep ukishima factory diamond chemical plant

hệ thống nước thải

hệ thống nước thải

Hệ thống trạm điện

Hệ thống trạm điện

năng lượng tái tạo, sạch

năng lượng tái tạo, sạch

dịch vụ dầu khí biển

dịch vụ dầu khí biển

Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất

Nhà máy thực phẩm

Nhà máy thực phẩm

siemens-s7-1200-modul-profibus

siemens-s7-1200-modul-profibus

siemens-s7-1200-module

siemens-s7-1200-module

siemens-s7-1200

siemens-s7-1200

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech nang cap man hinh cau

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

nang cap man hinh cau

mining-8b-supply-chain-management-900x400 mining-8b-assett-reliability-and-utilization-900x400 mining-8a-simulation-applications-900x400 mining-8a-production-and-inventory-accounting-900x400 mining-8a-optimize-performance-900x400 waterandwaste-10-safety-in-numbers-370x250 waterandwaste-10-extendsible-architectures-370x250 waterandwaste-8a-extendable-and-reusable-900x400 waterandwaste-8a-easy-knowledge-transfer-900x400 waterand5100-waterandwaste-10-extendsible-architectures-370x250 foodbeveragecpg-8b-operations-and-process-control-900x400 foodbeveragecpg-8b-line-and-equipment-performance-management-900x400 foodbeveragecpg-8a-operations-visibility-900x400 foodbeveragecpg-8a-maintenance-and-uptime-improvements-900x400 foodbeveragecpg-8a-compliance-and-quality-900x400 specialtychemicals-10-specialty-chemicals-370x250

nhà máy hóa chất

nhà máy hóa chất

specialtychemicals-10-fertilizers-370x250 specialtychemicals-10-biofuels-370x250 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech dịch vụ tự động hóa 5 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech dịch vụ tự động hóa 2 dịch vụ tự động hóa 1 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Steam_system Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Thư ủy quyền đại lý chính thức cung cấp màn hình HMI Beijer

Thư ủy quyền đại lý chính thức cung cấp màn hình HMI Beijer

Xử lý nước nồi hơi Xử lý nước mềm nồi hơi Hệ thống điều khiển nước nồi hơi Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech IMG_1759 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

lò hơi tầng sôi Ghana

lò hơi tầng sôi Ghana

lò hơi tầng sôi Bờ biển ngà lò hơi tầng sôi algeria 20160720_033417 20160720_033413 MÁY TRẠM SCADA

MÁY TÍNH SCADA

MÁY TÍNH SCADA

MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP SCADA Unity_v70 siemens simatic

Mr. Trung - Quang Trung Hi-Tech

Mr. Trung – Quang Trung Hi-Tech

Mr. Lim Malaysian Expert

Mr. Lim Malaysian Expert

maintenance motor 1

maintenance motor 1

historical event 2

historical event 2

dmw train a mimic

dmw train a mimic

diag dmw train service

diag dmw train service

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

demin water storage tank

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

daf unit

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

clarifier tank

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

clarified water tank and mmf

chemical n neutralization

chemical n neutralization

bien-tan-abb biến tần ABB

Biến tần ABB

Biến tần ABB

15 13 12 11 10 9 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Crystalliser_PID Crystalliser_CirculationUnit Cooling_Overview Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 100_3274 100_3269 100_3268 100_3267 100_3266 100_3264 100_3263 8

Giải pháp tổng thể điều khiển nồi hơi

Giải pháp tổng thể điều khiển nồi hơi

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 9 8 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech IMG_1403 IMG_1383 7 6 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 7. Process Data 6. Parameter Settings Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 4. Soot Blowers 3. Fuel Feeding System 2. Water & Steam 1. Overview

SCADA cho tàu biển

SCADA cho tàu biển

scada cho nhà máy giấy

scada cho nhà máy giấy

SCADA cho lò hơi

SCADA cho lò hơi

van-dieu-khien van-cong-nghiep siemens-hmi schneider omron-hmi abb SIE_121010 plc-schneider plc-mitsubishi plc-abb omron-plc

Biến tần siemens

Biến tần siemens

biến tần schneider

biến tần schneider

biến tần ABB

biến tần ABB

phần mềm scada WinCC

phần mềm scada WinCC

intouch

phần mềm ifix SCADA

phần mềm ifix SCADA

citect

phần mềm SCADA cimplicity

phần mềm SCADA cimplicity

xu-ly-nuoc-thai tau-bien

hệ thống DCS nhà máy giấy

hệ thống DCS nhà máy giấy

overview3 hoa-chat he-thong-tiet-trung 12 11

Thiết bị Bơm

Thiết bị Bơm

9 8 7

Quang Trung Hi-Tech thiết kế SCADA

Quang Trung Hi-Tech thiết kế SCADA

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

SCADA trạm bơm nước

SCADA trạm bơm nước

SCADA trạm bơm nước

Màn hình HMI

Màn hình HMI

banner12 banner11 banner1 oilgas_3 banner 3 2 1 8 Nồi hơi Gia nhiệt Nhôm lixil 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1

nâng cấp hệ thống điều khiển cẩu

nâng cấp hệ thống điều khiển cẩu

12 Tủ điều khiển PLC 10 9 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 6 xử lý nước biển Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 2 1 4 3 2 1 bg-02-1 asahi img_1403 img_1383 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Quang Trung với lãnh đạo chủ đầu tư

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Quang Trung với đội ngũ lắp đặt thiết bị

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Quang Trung với kỹ sư bảo trì

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Quang Trung với nhân viên vận hành

gastec-logo 4 3 2 1 20151020_114020 invitation-letter-tran-van-trung_01 Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 3 6 2 5 1

Bể xử lý nước thải

Bể xử lý nước thải

Tủ PLC điều khiển

Tủ PLC điều khiển

xu-ly-nuoc-thai xu-ly-nuoc-thai 3

Nhà máy xi măng

Nhà máy xi măng

5

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Nồi hơi tại Ghana

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Lập trình hệ thống

Quang Trung lập trình

Quang Trung lập trình

Chạy thử và nghiệm thu

Chạy thử và nghiệm thu

Quang Trung với Taner supervisor

Quang Trung với Taner supervisor

Sterilizer control

Sterilizer control

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech

Noi hoi Gana

Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech Hệ thống DCS SCADA Quang Trung Hi-Tech 1 2 slide1 logoqthitech_r02 logo quangtrunghitech nuoc logo-boilermech festo_logo admindo boilermech posco lafarge Mr. Duong

electrical-and-automation-solutions slide05

Lập trình hệ thống SCADA

Lập trình hệ thống SCADA

Lập trình hệ thống SCADA

Lập trình hệ thống SCADA

Thi công đi dây điện

Thi công đi dây điện

Công việc hoàn thành

Công việc hoàn thành

Cấu hình màn hình HMI

Cấu hình màn hình HMI

Lập trình PLC Mitsubishi

Lập trình PLC Mitsubishi

Nâng cấp hệ thống nung nhôm nhà máy Lixil Vietnam

Nâng cấp hệ thống nung nhôm nhà máy Lixil Vietnam

hệ thống DCS nhà máy xi măng

hệ thống DCS nhà máy xi măng

Hệ thống điều khiển DCS

Hệ thống điều khiển DCS

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng LafargeHolcim Viet Nam.

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng LafargeHolcim Viet Nam.

Lắp đặt thiết bị điều khiển

Lắp đặt thiết bị điều khiển

Lắp đặt thiết bị nồi hơi

Lắp đặt thiết bị nồi hơi

Control cabinet

Hệ thống tủ điều khiển của Quang Trung được thiết kế tin cậy, an toàn.

SCADA

Hệ thống SCADA được Quang Trung thiết kế sử dụng phần mềm Citect Schneider

Boiler

Hệ thống điều khiển nồi hơi 30MT/h ở Bờ Biển Ngà

industrial2