028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi 30 MT/h ở Nigeria.

DỰ ÁN

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi 30 MT/h

Nigeria – Châu Phi

 

Công ty QUANG TRUNG đã thực hiện hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Nigeria cho công ty nồi hơi hàng đầu thế giới Boilermech Malaysia.

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống tủ điều khiển DCS, SCADA, PLC

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG