(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine

Nigeria – Ghana- Bờ Biển Ngà – Gabon – Châu Phi

 

Công ty QUANG TRUNG thực hiện hệ thống SCADA điều khiển giám sát trạng thái của Tua bai công suất 2,5 MW ở Nigeria, 2,5 MW ở Ghana, 1.8 MW ở Bờ Biển Ngà và Gabon.

hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech