028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine

Nigeria – Ghana- Bờ Biển Ngà – Gabon – Châu Phi

 

Công ty QUANG TRUNG thực hiện hệ thống SCADA điều khiển giám sát trạng thái của Tua bai công suất 2,5 MW ở Nigeria, 2,5 MW ở Ghana, 1.8 MW ở Bờ Biển Ngà và Gabon.

hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech

Công ty QUANG TRUNG hệ thống SCADA điều khiển và giám sát thông số Turbine Quang Trung Hi-Tech